Sognemøde 2015

Menighedsrådets beretning 2015

Menighedsrådsmedlem Jenny Lyngaa fremlagde beretningen, da formand Elin Hedegaard, ikke kunne være med på grund af deltagelse i årsmødet i Landsforeningen af Menighedsråd.

Menighedsrådsmedlem Jenny Lyngaa fremlagde beretningen, da formand Elin Juul Hedegaard, ikke kunne være med på grund af deltagelse i årsmødet i Landsforeningen af Menighedsråd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På mødet i Døstrup Forsamlingshus søndag 31. maj fremlagde Jenny Lyngaa på vegne af formand Elin Juul Hedegaard denne beretning for året juni 2014 til maj 2015:

Vores mangeårige medlem af menighedsrådet, Ole Hansen, døde i januar måned 2015. Ole var en altmulig mand også i menighedsråds-sammenhænge. Han favnede alt fra at lave videoovervågning ved Øls Kirke til de mange fotoreportager i kirkebladet. Ole var kasserer i menighedsrådet, derudover var han medlem af forskellige udvalg. Ole kunne altid lige give en hånd med. Æret være Oles minde.

Sidste sommer stod i DR Kirkens tegn, allerførst i august måned blev der lavet 4 gudstjenester fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag, der blev sendt i DRK i september måned. Anders lavede det store planlægningsarbejde, og i øvrigt var han den, der havde styr på alle opgaverne. Rigtig mange deltog i gudstjenesterne, og var med til at gøre det til nogle festlige dage. Kirkekoret var vakse og lavede ekstra nummer, så en af gudstjenesterne kom til at vare det antal minutter den skulle.

Stor tak til Anders og personalet for den ekstra indsats det krævede.

Vi har en tradition ved menighedsrådsmøderne, at den første halve time af mødet skiftes vi i menighedsrådet til at have et debat/fortælle oplæg. Vi har været langt omkring fra I.C Christensen over guldhornene, til private beretninger, forskellige begravelsesskikke i det tre store religioner og læsning og forståelse af en salme.

Oplægget om I.C. Christensen førte til, at vores årlige studietur bl.a. blev til det museum, der er lavet om I.C. Christensens virke, og præsten i byen fortalte om hans liv. Vi var også inde og se den smukke kirke lige ved siden af museet. Derudover skulle studieturen også gå til sognehuse, der var opført i nyere tid. Vi så Sunds og Bording Kirkebys sognehuse. Vi fik begge steder fortalt om hele processen med at opføre et sognehus, og hvordan sognehuset bliver brugt.

Menighedsrådet sendte i forsommeren en ansøgning til provstiudvalget om, at opføre et sognehus, da vi mangler nutidssvarende lokaler til konfirmander og minikonfirmander, samt rum for at kunne igangsætte andre aktiviteter. Vi er blevet hørt i provstiudvalget, på provstiet regnskabsmøde for formænd og kasserer blev vi orienteret om, at vores ønske om at opføre et sognehus kan blive en realitet inden for de næste 5 år. Det er dejligt.

I vores handleplan har vi tre arbejdsområder, og der er nedsat tre udvalg:
Kend dit sogn
Styrke samarbejdet med lokale foreninger
Børn i sorg/nød

Kend dit sogn omdelte i 2014 breve til nytilflyttere i sognene, men måtte aflyse arrangementet på grund af få tilmeldinger. I år løber arrangementet af stablen d. 6. juni med 34 tilmeldte. Arrangementet er blevet bredt ud, så alle kan deltage. Det bliver helt sikkert en sjov og god dag rundt med bus i vore tre sogne, med masser af historie og historier.

Samarbejdet med lokale foreninger bliver langsomt udbygget, når der er en anledning til det.

Børn i sorg/nød er ikke så aktiv. Dog har Karl Jørgen deltaget i et møde i Hobro Sogn, hvor en af præsterne og initiativtageren af sorggrupper i Hobro fortalte om det arbejde de laver, det er for voksne. Vores gruppe arbejder videre i efteråret med at udvikle de tanker, vi har i udvalget.

Pinsevandring i år, 2. pinsedag, var med en god flok der gik fra Øls Kirke til Døstrup Kirke over Hørby. En god måde at opleve landskabet og egnen på, og Dorthe Palm Hansen sørgede for en god frokost i Hørby Plantage. Kaffen i Døstrup Kirke og ”Det dufter lysegrønt af græs” er en god afrunding af dagen, inden vi i bus kører tilbage til Øls Kirke.

Vi har haft provstesyn i år. Dvs at provsten og provstiets bygningssagkyndige tager rundt sammen med menighedsrådet i alle tre kirker og kirkegårde og præstegården, ser på fejl og mangler og ser på helhedsindtrykket. Vore tre kirker er alle godt vedligeholdt og i en meget pæn stand både ude og inde.

Vores budgetter holder og vi har en god økonomi. Driftsåret 2014 gav et overskud på 97.412,- kr. Det budget, der bliver godkendt af provstiudvalget, skal så nogenlunde passe. Har vi uforudsete større udgifter, kræver det en godkendelse af provstiudvalget, også selv om vi har ”penge på bogen”.

Efter Ole Hansens død har menighedsrådet valgt Lene Tanghus som kasserer. Kassererens opgaver er at godkende alle bilag, og at følge økonomien tæt, bl.a. at fremlægge kvartalsopgørelse på menighedsrådsmødet.

Vi har et godt personale, og menighedsrådet har et godt samarbejde med personalet. Vi har lige sagt farvel til den en af vores kirkesangere – Rikke – der holder pr. 1.6.15. Tak til Rikke for at være trofast på trods af, at hun er bosiddende i Frederikshavn.

I torsdags havde vi 3 kandidater til kirkesangerstillingen til prøvesyngning i Øls Kirke, og vi var enige om, at det skulle være Kari Haugbjerg Larsson, der skulle afløse Rikke. Vi havde 3 meget kvalificerede sangere, så det var marginaler, der afgjorde valget.

Der skal også lyde en stor tak til de frivillige, der yder en indsats i udvalg, med hjemmeside og ved arrangementer. Dorthe Hansen, Kurt Sørensen, Dorthe Palm Hansen og Søren Østergaard, vi er glade for, at I vil være med. Tak for det.

Til sidst vil jeg sige tak for et rigtig godt samarbejde i menighedsrådet. Det er en fornøjelse at være formand for en flok, der gerne vil, der arbejder engageret og som har det sjovt sammen om det er til møderne, til julefrokost eller på studieturen. Tak for det.

Comments are closed.