Menighedsrådet

Så er menighedsrådet fuldtalligt

Efter det ekstraordinære valgforsamling tirsdag den 6. oktober er følgende valgt:
Øls Sogn:
Elin Juul Hedegård
Jens Sloth Jensen
Inger Olivia Karlebjerg Primdahl
Stedfortræder:
Lene Tanghus Hindberg
Hørby Sogn:
Jenny Dorthea Lyngaa
Jette Erna Klestrup Bjærge
Bernt Bjerregård Iversen
Jette Johanne Rye Søndergård
John Roland Larsen
Døstrup Sogn:
Rita Serup Hansen
Gitte Bruun
Else Oline Lund
Ilse Poulsen
Stedfortræder:
Randi Lyngaa

Der kan udløses afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest tirsdag den 13. oktober 2020


Nyt fra menighedsrådet september 2020

Oven på et specielt forår er vores kirker nu åbnet igen for gudstjenester, dog med et begrænset antal kirkegængere, der stadig ændrer sig. Det gav også udfordringer til konfirmationerne, hvor antal gæster i kirken fra hver familie kunne give hovedbrud for konfirmanden og hendes forældre. 5 hold konfirmander blev det til i alt.

Sommeren er en rolig periode i menighedsrådet, vi runder 1. halvår af med at samle op og lave status på projekter, der er i gang. Så er vi klar til at arbejde videre, når vi mødes i august måned. Ligesom konfirmanderne har skullet sidde med god afstand til hinanden, har vi til menighedsrådsmøderne siddet med god afstand, haft håndsprit på bordene, og fyldt hele sognehuset – godt vi fik bygget dette hus.

Vi har bestilt standere til håndsprit, der kommer til at stå i kirkerne og sognehuset. Og ellers beder vi alle om at vise hensyn og huske på de anvisninger, der er, og som bliver ændret, som tiden går.

Menighedsrådet har skudt valgåret i gang med orienteringsmøde 9. juni. Orienteringsmødet er en generel orientering om menighedsrådets arbejde og anledning til for indbyggere i sognene at gå i tænkeboks og overveje, om en 2-års periode i menighedsrådet vil give mening for én selv.

Menighedsrådsarbejdet er først og fremmest et arbejde for kirken og forkyndelsen og dernæst at forvalte kirkerne, kirkegårdene, samarbejde med foreninger om lokale arrangementer og kirkernes egne arrangementer og koncerter.

15. september er der opstillingsmøde, hvor man kan stille sit mandat til rådighed. Heldigvis er der mange fra det siddende menighedsråd, der har valgt at stille op igen, men vi har behov for nye medlemmer også.

Menighedsrådet har ansøgt biskoppen om at kunne afholde 2-års valg, og fået det bevilliget, ud fra et ønske om at gøre menighedsrådsarbejdet mere sammenligneligt med andet bestyrelsesarbejde.

Menighedsrådets kommunikation og arkivering er digitaliseret hen over en årrække, og er således blevet mere tilgængelig for alle medlemmerne.

På opstillingsmødet er det ikke kun eventuelle kandidater, der er velkommen, men også andre interesserede der kan være med til at vælge det kommende menighedsråd.

Så mød endelig op og være med til at præge valget.

Menighedsrådet har godkendt budgettet, der er udarbejdet ud fra den budgetramme, provstiet har meldt ud. Provstiets endelige godkendelse af vores budget forelå i august. Vi har en god økonomi, men kan mærke at der ikke er plads til alle de ønsker, vi har.

Ønsker dækker over nogle nødvendige investeringer, som vi må dele ud på flere år, for at kunne få råd til det. En ekstraordinær stor udgift ligger i det kommende år, hvor vi skal betale de bundne feriepenge ind til en nyoprettet feriefond. Det trækker meget på vores reserver, så vi må lave vores prioriteringer om. Vi er opmærksomme på, om der er puljemidler inden for kirkeligt regi, vi kan søge for at få et økonomisk tilskud til nye projekter.

Elin Juul Hedegaard, formand for menighedsrådet


Ny fra menighedsrådet februar 2020

Af Elin Juul Hedegaard,
Formand for menighedsrådet

2020 er valgår, og vi skal afprøve den nye valglov. Menighedsrådet
inviterer til orienteringsmøde i Sognehuset den 12.maj kl. 19, hvor vi vil fortælle om det arbejde, vi laver, i de forskellige udvalg og i menighedsrådet
som helhed.

Det er en god mulighed for at få mere kendskab til, hvordan menighedsrådet arbejder, og hvordan menighedsrådet arbejder sammen med landsbyklynger lokale foreninger. Alle er velkommen – også de der ikke har mod på menighedsrådsarbejdet, men overvejer at gøre en indsats i et udvalg.

Menighedsrådet har forespurgt provst Jørgen Pontoppidan om brug af kapellerne på kirkegårdene. Provsten skriver, at der ikke er et krav, at der skal være et kapel. Skulle der være brug for, at der skal stå en kiste, kan
våbenhuset bruges, skriver provsten til os. Fremover vil kapellet ved Døstrup Kirke blive brugt til redskabs- og maskinopbevaring, og til at lave grandekorationer i sæson for grandækning.

Kirkegårdsudvalget har indkøbt nye holdere til kirkegårdene, så vi kan opbevare telefonnumre og gudstjenesteliste tørt og læsbart. Derudover kommer der askebæger og cykelstativ ved Døstrup Kirke, og hundeposer
ved Hørby Kirke. Menighedsrådet vil gerne, at kirkegårdene bliver brugt til at gå en tur på, og tage et hvil på en af bænkene.

Sognehuset har fået liv – ikke blot er der strikkeklub hver anden uge, der er også sangaften, Formiddagskaffe for mænd og Dameaften. Arrangementerne er godt besøgt, og menighedsrådet vil gerne, at de frivillige grupper, der arrangerer, vil blive ved. Dog er der plads til flere,
der kunne have lyst til at være med i arbejdet.

Børn i sorg er kommet i gang, dette tiltag håber vi, bliver til stor gavn for dem, der kommer dér. Menighedsrådet har indgået aftale med Mariagerfjord Kommune, Lighed i Sundhed, om lån af den gamle konfirmandstue til to samlinger, der begge drejer sig om rehabilitering.


Nyt fra menighedsrådet december 2019

v. Elin Juul Hedegaard

Menighedsrådet er opdelt i arbejdsgrupper, der arbejder selvstændigt med reference til menighedsrådet. Udvalget omkring kirkegårdene arbejder med, hvordan kirkegården skal udvikle sig. Når begravelsesformerne ændrer sig, skal kirkegårdene tilpasse sig disse ønsker. Udvalget omkring kirkegårdene er snart klar med et hæfte om begravelsesformer på vores tre kirkegårde.

Gruppen der arbejder med Børn i sorg, er nu kommet med en folder og en uddybning af folderens temaer på kirkernes hjemmeside. Derudover har der været omtale i Nordjyske og Hobro Avis. Vi håber, at børn og unge i området vil tage tilbuddet til sig, og få gavn af at være i en gruppe med omsorgsfulde voksne, der kan rumme de sorgfulde følelser og frustrationer hos børn og unge.

Der var god tilslutning til menighedsrådets nye tiltag – en sogneudflugt. Arbejdsgruppen havde planlagt en fin og oplevelsesrig tur.

Menighedsrådets budget er blevet godkendt, så vi kan arbejde videre. Dog mærkes det, at vi skal passe bedre på pengene, og derfor har budgetudvalget gennemgået udgifterne nøje.


Nyt fra menighedsrådet, juni 2019

Af Elin Juul Hedegaard, formand for menighedsrådet

Vi har fået installeret automatisk ringning i Døstrup Kirke og fået tidsstyring på låsen i kirkedøren. Menighedsrådet har været enige om, at det var en god løsning. Læs artiklen om den automatiske ringning i Døstrup her.

I skrivende stund er vi ved at skrive under på en købsaftale om et mindre stykke jord ved Øls Kirke. Jordstykket har Øls Kirke haft lejet på en langtidskontrakt, og Kurt Kjeldsen, der ejer jorden, har været villig til at indgå købsaftalen, så vi er fremtidssikret. Jordstykket bliver brugt dels til lagerplads til grus, ral og jord og til p-plads for præst, medarbejdere og gangbesværede.

Da vi fik det fine tårnur op på Hørby Kirke, kunne vi med det samme se, at vi skulle have en projektør på uret, så det kunne i vinterhalvåret, det er nu gjort. Vi håber, Hørby Kirkebys beboere bliver glade for uret, der nu er oplyst af projektøren.

Menighedsrådet har været på kirkesyn, hvor vi ser på bygningernes stand, kirkegårdene og eventuelle andre emner i forbindelse med kirkerne, ligesom Sognehus og præstebolig gennemgås. Vores kirker er velholdte, dog fandt vi huller i blytaget over koret i Kirken i Døstrup, som vi skal have udbedret. Indtil blytækkeren kommer, sørger graver Tove Møller for at sætte spande op, så vi ikke får flere skader end højst nødvendigt.

Kirkeværge Rita Hansen og graver Tove Møller vil udarbejde tegninger over to nye områder, hvor vi vil lave nye begravelsespladser. I Døstrup Kirke vil vi gerne kunne give mulighed for en anden type gravsted til urner. Når tegningerne er udfærdiget bliver de hængt op våbenhuset, så man kan se projektet.


Menighedsrådet 2019

Formand: Elin Juul Hedegaard
Næstformand: Bernt Iversen
Kasserer: Lene Tanghus
Sekretær: Anders Tranholm-Bjerg
Kirkeværge i Øls: Jens Sloth Jensen
Kirkeværge i Hørby: Jenny Lyngaa
Kirkeværge i Døstrup: Rita Hansen
Bygningsudvalg: Bernt Iversen, Lene Tanghus og Gitte Bruun


Klar til menighedsrådsvalget 2016

(Publiceret september 2016)
Menighedsrådsvalget står for døren. Tirsdag 13. september blev der holdt fælles opstillingsmøde for Øls, Hørby og Døstrup Sogne.

Menighedsrådet håber, at der kan stilles kandidater nok i alle sogne, således at Øls og Døstrup sogne
får 4 kandidater hver og Hørby sogn får 5. Vil man gerne stille op som kandidat, kan man nå nå at melde sig frem til 27. september.

Læs referat fra opstillingsmødet
Læs om “køreplanen” for menighedsrådsvalget her.

Øls Hørby Døstrup Menighedsråd bryder med traditionen. Det er nemlig besluttet at omlægge valgperioden fra 4 til 2 år. Det sker med følgende begrundelser:r
• at gøre valgperioden mere overskuelig
• at appellere til flere
• at sidestille menighedsrådsarbejde med andet bestyrelsesarbejde

Arbejdet i menighedsrådet

Jenny Lyngaa

Jenny Lyngaa

Hvad består arbejdet i et menighedsråd egentlig af? Her er et par bud fra nogle af Øls-Hørby-Døstrups mest erfarne medlemmer.

Formand Elin Juhl Hedegaard skriver: “Jeg er stolt over, at vi har tre velholdte middelalderkirker med tilhørende kirkegårde. Menighedsråd er nærdemokrati, når det er bedst. Derfor er der altid kort vej fra ide til handling.”

Sekretær i menighedsrådet, Lise Meyer, fortæller: “Jeg har deltaget som sekretær og været medlem af arrangementsudvalget. Medlemskabet af menighedsrådet har budt på diverse praktiske opgaver f.eks i forbindelse med fællesspisning samt på medvirken som læser ved nogle af gudstjenesterne.”

Fra kirkeværge i Hørby, Jenny Lyngaa, lyder det: “Jeg interesserer mig særligt for lokalhistorie, bl.a. den historie der findes på kirkegårdene. Det har medført, at jeg har skrevet lokalhistoriske artikler til kirkebladet og været guide på Kend dit sogn, en tur arrangeret af menighedsrådet for alle tre sogne.”

Kom til opstillingsmødet i konfirmandstuen, Løgstørvej 71, tirsdag 13. september klokken 19.

Køreplan for menighedsrådsvalget 2016

Tirsdag 13. september kl. 19: Opstillingsmøde i konfirmandstuen.
Bliver der lavet flere kandidatlister, skal de senest indleveres til valgbestyrelsesformanden, Bernt Iversen, eller i præstegården 27. september.
Hvis der kun er en kandidatliste 11. oktober, aflyses afstemningen 8. november.
11.oktober er også sidste dag for registrering af sognebåndsløsere, der ønsker at stille op i det sogn, de har løst sognebånd til.
Det nye menighedsråd skal senest konstituere sig 26. november, Og det nye menighedsråd træder i funktion fra  27. november.

Comments are closed.