Et sidste hvilested

Information om
Øls Kirkegård
Hørby Kirkegård
Døstrup Kirkegård

gravsteder 2 fugleØls Hørby Døstrup Pastorat består af tre sogne med hver sin kirke og kirkegård. Enhver, der bor i sognet, har ret til at få udlagt gravplads på kirkegården for sig og sin familie. Folk, der bor udenfor sognet, men har en særlig tilknytning til sognet, har også ret til at blive begravet på sognets kirkegård.

Hvis man er medlem af folkekirken, er gravpladsen gratis. Hvis man ikke er medlem af folkekirken, betales der for gravpladsen.

Begravelse i kiste eller urne afhænger af afdødes ønske,familiens tradition og økonomi

Fredningstiden for en kistebegravelse er 25 år. Fredningstiden for en urnebegravelse er 10 år.

Man kan vælge mellem en række forskellige gravsteder med forskellig størrelse og økonomi. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsted og nedsættelse af kiste eller urne sker til den stedlige graver. Det er vigtigt, at søge kontakt med graveren på et tidligt tidspunkt, så man er sikker på hvilke gravsteder, der er udbudte. Der kan være områder på kirkegården, hvor der er lukket for nye begravelser.

Graveren kan fremvise kirkegården og træffe aftale om gravstedets placering.

Traditionelt gravsted til kiste eller urne

Gravstedet kan beregnes til 1, 2 eller flere begravelser. Gravstedet er afgrænset ved en stedsegrøn hæk. Et traditionelt gravsted er oprindeligt beregnet på kistebegravelse, men der kan også ske urnenedsættelser.

Gravsted med flere grave.

Gravsted med flere grave.

Denne type gravsted tilgodeser familiens ønsker om selv at have indflydelse på udformning af gravsten, beplantning og bunddække m.v.

Gravstedet kan anlægges og tilplantes på mange forskellige måder, dog indenfor kirkegårdens overordnede regler. Graveren kan udføre anlægget af gravstedet.

Man kan vælge selv at passe og vedligeholde gravstedet, men man kan også bestille graveren til pasning. Forårs- og sommerblomster og grandække kan bestilles hos graveren. Læs information om priser her.

Mange vælger at bestille og betale for pasning i hele fredningsperioden – et såkaldt legat. Man kan også aftale at betale for pasning for et år ad gangen.

Urnegravsted med gravsten og lille bed.

Gravstedet er afgrænset ved en stedsegrøn hæk. Fredningstiden for en urnebegravelse er 10 år. Denne type gravsted tilgodeser familiens ønsker om selv at have indflydelse på udformning af gravsten, beplantning og bunddække m.v.

Gravstedet kan anlægges og tilplantes på mange forskellige måder, dog indenfor kirkegårdens overordnede regler. Graveren kan udføre anlægget af gravstedet.

Man kan vælge selv at passe og vedligeholde gravstedet, men man kan også bestille graveren til pasning. Forårs- og sommerblomster og grandække kan bestilles hos graveren.

Mange vælger at bestille og betale for pasning i hele fredningsperioden – et såkaldt legat. Man kan også aftale at betale for pasning for et år ad gangen.

Plænegravsted med navneplade til urne eller kiste.

Gravsted i plæne fælles med andre gravsteder. Gravstedet markeres med en navneplade med standard størrelse.( Granitplade 40 X 60 cm.)

Plænegravsteder

Plænegravsteder

Der kan placeres 1 til 2 vaser nedfældet i plænen ved siden af navnepladen. Der må gerne sættes buketter eller lægges blomster på gravstedet.  Der må ikke plantes blomster eller buske på gravstedet.

Graveren sørger for at klippe plænen og passe gravstedet og der skal betales et obligatorisk beløb (legat) for denne pasning i fredningsperioden.

Anonym urnefællesgrav i plæne.

Urner kan nedsættes anonymt i plæneafsnit på kirkegården. Der er ingen synlige markering af gravstedet, og der må ikke placeres sten, planter eller blomster på plænen.

Som hovedregel deltager pårørende ikke i urnenedsættelse i den anonyme urnefællesgrav.

Afskårne blomster kan placeres ved mindestenen ved de anonymes gravsted.

Fællesgraven vedligeholdes af graveren, og der skal betales et obligatorisk beløb (legat) for pasning i fredningsperioden.

Skovkirkegård

I den nordlige del af Øls Kirkegård er et træbevokset areal, hvor der er etableret mulighed for urnegravsteder med plæneplade. Området har et naturagtigt præg. Der kan ikke etableres bede, vaser i plænen eller anden belægning end eksisterende græs. Der må ikke plantes buske, træer og blomster eller opsættes pynt af nogen art.

Graveren sørger for at passe gravstedet og der skal betales et obligatorisk beløb (legat) for denne pasning i fredningsperioden.

Særlige forhold

På Døstrup Kirkegård har menighedsrådet vedtaget en plan, hvor begravelser samles omkring kirken. Der kan således ikke ske nye begravelser i den vestlige og den østlige ende af kirkegården. Undtaget er dog begravelser i eksisterende gravsteder, hvor der er en nær tilknytning til gravstedet. Den præcise udpegning af områderne anvises af graveren.

Gravstedsbrev og brugsret

I forbindelse med begravelsen udstedes et gravstedsbrev. Hvis begravelsen sker i et eksisterende gravsted, vil der tidligere være udstedt et gravstedbrev.

gravsteder fuglGravminders opstilling, form og indskrift skal være passende og indordnes efter den lokale tradition og må ikke skæmme kirkegården.

Indehaver af brugsretten til gravstedet skal drage omsorg for gravstedets vedligeholdelse.

Der kan laves aftale om pasning af gravstedet i hele fredningsperioden (et legat). Der kan laves aftale med graveren om pasning og betaling for 1 år ad gangen.

Man kan selv sørge for pasning af gravstedet.

Graverens tilbud

  • Graveren kan efter aftale reservere et gravsted på forhånd.
  • Graveren kan anlægge gravstedet
  • Graveren kan sørge for pasning af gravstedet i kortere eller længere perioder.
  • Graveren kan stå for plantning af forårsblomster og sommerblomster.
  • Graveren kan sørge for hel eller delvis grandækning.
  • Graveren kan stå for indkøb og placering af buketter ved f.eks. fødselsdage eller kranse til jul.

Ordensbestemmelser for kirkegårdene: Klik her

Prisliste: klik her

Adresser m.m.

Øls Kirkegård:
Graver Ivan Hjul Andersen
Mailadresse: Klik her
Mobiltelefon: 23 24 67 83

Hørby Kirkegård
Graver Jens Tinglev Kristensen
Mailadresse: klik her
Mobiltelefon: 23 37 77 09

Døstrup Kirkegård
Graver Tove Møller
Mailadresse: klik her
Mobiltelefon: 51 95 74 31

Øls Hørby Døstrup Menighedsråd, januar 2016

Comments are closed.